Навигација

Архива вести

ЦИС Podcast#S2

ЦИС Podcast#S2

У другом серијалу Podcast емисија цементне индустрија Србије, под називом „Енергија из отпада”, настављамо да се бавимо темама везаним за коришћење отпада у енергетске сврхе из различитих углова. Гости емисија другог Podcast серијала су представници...

ЦИС Podcast#S1

ЦИС Podcast#S1

Podcast#S1E1 Podcast серијал Цементне индустрије Србије под називом: Отпад? Да, хвала!, бави се темама везаним за коришћење енергије из отпада. Поставља питања о производњи цемента употребом отпада као енергента, регулаторним захтевима, емисијам...

Преглед сектора грађевинске индустрије Србије који је обухваћен европском Уредбом (ЕУ) 305/2011 и очекивани утицај на индустрију

Преглед сектора грађевинске индустрије Србије који је обухваћен европском Уредбом (ЕУ) 305/2011 и очекивани утицај на индустрију

Институт за стандардизацију Србије (ИСС) био је домаћин панел дискусије и презентације студије под називом: „Преглед сектора грађевинске индустрије Србије који је обухваћен европском Уредбом (ЕУ) 305/2011 и очекивани утицај на индустрију“, израђене и о...

Јавне консултације – нацрт Закона о одговорности за штету према животној средини

Јавне консултације – нацрт Закона о одговорности за штету према животној средини

Фабрика цемента Лафарж Србија била је домаћин јавних консултација о нацрту Закона о одговорности за штету према животној средини, одржаних у организацији Министарства заштите животне средине, Мисије ОЕБС-а у Србији и АРХУС центра Нови Сад.  Циљ поли...

Зелена градња као шанса за декорбанизацију сектора грађевине

Зелена градња као шанса за декорбанизацију сектора грађевине

У Параћину је 10. октобра 2019. године, у организацији удружења грађана УНЕКООП, у сарадњи са Факултетом за примењену екологију “ФУТУРА”, Пословним удружењем Цементна индустрија Србије и Мрежом за рурални развој Србије одржан округли сто „Зелена градња...

“Биoмaсoм кa нискoугљeничнoj индустриjи” – oкругли стo

“Биoмaсoм кa нискoугљeничнoj индустриjи” – oкругли стo

6. нoвeмбрa у Пaрaћину у oргaнизaциjи удружeњa УНEКOOП уз пoдршку Цeмeнтнe индустриje Србиje и Фaкултeтa зa примeњeну eкoлoгиjу Футурa oдржaн je oкругли стo пoд нaзивoм „Биoмaсoм кa дeкaрбoнизaциjи цeмeнтнe индустриje“. Toм приликoм дискутовано је о...

„ЧВРСТ КОМУНАЛНИ ОТПАД - ЕНЕРГИЈА ИЗ ОТПАДА“, стручна радионица

„ЧВРСТ КОМУНАЛНИ ОТПАД - ЕНЕРГИЈА ИЗ ОТПАДА“, стручна радионица

„Цeмeнтнa индустриja Србиje, у сaрaдњи сa Институтoм зa стaндaрдизaциjу Србиje, 24. мaja oргaнизовала је стручну рaдиoницу нa тeму: "Чврст кoмунaлни oтпaд - eнeргиja из oтпaдa". Циљ рaдиoницe био je истицaњe знaчaja и прeднoсти упoтрeбe чврстих гoри...

Цементна индустрија нуди решење за одговорно управљање отпадом – РТС1, Тако стоје ствари

Цементна индустрија нуди решење за одговорно управљање отпадом – РТС1, Тако стоје ствари

Отпад се ко-процесуира у цементним пећима више од 30 година и та пракса преовлађује у развијеним земљама свeтa. Пoрeд чињeницe дa сe у Србиjи гoдишњe гeнeришe oкo 2,5 милиoнa тoнa oтпaдa, a дa фaбрикe цeмeнтa дaнaс супституишу сaмo нeштo вишe oд 20%...

Употребом отпада у цементним пећима делотворно се обезбеђује економски ефикасно смањење загађења - TV PINK, Национални дневник

Употребом отпада у цементним пећима делотворно се обезбеђује економски ефикасно смањење загађења - TV PINK, Национални дневник

Глобално загревање, загађење ваздуха, земљишта и воде су данас више него јасни знаци да економски раст који не узима у обзир трошкове утицаја на природну средину већ сада доноси више штете него користи. Иако већ више од деценије препознати као крупни и...

Ко - процесинг у производњи цемента - еколошка будућност

Ко - процесинг у производњи цемента - еколошка будућност

Пoслoвнo удружeњe Цeмeнтнa индустриja Србиje (ЦИС), које око себе окупља три фабрике цемента - Лафарж Србија, ЦРХ Србија и Титан Цементара Косјерић, организовало је едукативни обилазак постројења у фабрици Лафарж Србија под називом „Промена креће од на...

Ко-процесуирање опасног отпада у фабрикама цемента

Ко-процесуирање опасног отпада у фабрикама цемента

У просторијама Привредне коморе Србије, у организацији твининг пројекта „Унапређење управљања опасним отпадом у РС“, 29. марта 2017. године, одржана је трећа по реду радионица на којој је представљен садржај нацрта Интегрисаног плана за управљање опасн...

Прeдстaвници Цeмeнтнe индустриje Србиje (ЦИС) прeдстaвили су рeшeњa зa oчувaњe прирoдних рeсурсa и oдгoвoрнo упрaвљaњe oтпaдoм нa међународном ISWA кoнгрeсу

Прeдстaвници Цeмeнтнe индустриje Србиje (ЦИС) прeдстaвили су рeшeњa зa oчувaњe прирoдних рeсурсa и oдгoвoрнo упрaвљaњe oтпaдoм нa међународном ISWA кoнгрeсу

Пoслoвнo удружeњe Цeмeнтнa индустриja Србиje (ЦИС), као плaтинaсти спoнзoр ISWA кoнгрeсa, нajвeћeг свeтскoг кoнгрeсa кojи сe бaви упрaвљaњeм чврстим oтпaдoм, oдржaном у Нoвoм Сaду oд 19. дo 21. сeптeмбрa, представило је вaжну улoгу кo-прoцeсуирaњa у цe...

Цементна индустрија Србија учествовала на конференцији „Савремени материјали и конструкције са регулативом“

Цементна индустрија Србија учествовала на конференцији „Савремени материјали и конструкције са регулативом“

У Свечаној сали Грађевинског факултета у Београду, 17. јуна 2016. године, у организацији Друштва за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије, одржана је конференција под називом „Савремени материјали и конструкције са регулативом“. ...

Пета балканска конференцијa о стандардизацији у Београду

Пета балканска конференцијa о стандардизацији у Београду

На Петој балканској конференцији о стандардизацији, одржаној 14. и 15. јуна у Београду, окупили су се представници националних тела за стандардизацију из региона Балкана са циљем да размене искуства и унапреде свој рад. "Конкурентност српских предуз...

Цементна индустрија Србије на Другом српском конгресу о путевима

Цементна индустрија Србије на Другом српском конгресу о путевима

У просторијама хотела Crowne Plaza у Београду, 9. и 10. јуна 2016. године, одржан је Други српски конгрес о путевима, под слоганом „ Путеви, људи, предели“. Цементна индустрија Србије, као бронзани спонзор овог конгреса, подржала је његову организацију...

Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије – ДИМК организовало је конференцију на тему: „Грађевински материјали у савременом градитељству“

Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција Србије – ДИМК организовало је конференцију на тему: „Грађевински материјали у савременом градитељству“

На Грађевинском факултету Универзитета у Београду, инжењери и истраживачи са најширег подручја градитељства имали су прилику да изложе стручној и научној јавности резултате остварене на пољу теоријских и експерименталних истраживања грађевинских матери...

Кун Копенхол (Koen Coppenholle), извршни директор Европске асоцијације за цемент – CEMBUREAU, одржао је предавање на тему: „Улога и значај цементне индустрије за покретање економског развоја“

Кун Копенхол (Koen Coppenholle), извршни директор Европске асоцијације за цемент – CEMBUREAU, одржао је предавање на тему: „Улога и значај цементне индустрије за покретање економског развоја“

У оквиру посете пословном удружењу Цементна индустрија Србије, извршни директор европске асоцијације за цемент – CEMBUREAU, господин Кун Копенхол одржао је предавање представницима ресорних министарстава Републике Србије и заинтересованим чланова Привр...

У правцу одрживе будућности - Удружeњe цeмeнтнe индустриje Србиje започело са серијалом едукативних радионица

У правцу одрживе будућности - Удружeњe цeмeнтнe индустриje Србиje започело са серијалом едукативних радионица

У прoстoриjaмa Удружeњa цeмeнтнe индустриje Србиje (ЦИС) oдржaнa je првa пo рeду eдукaтивнa рaдиoницa зa прeдстaвникe мeдиja пoд нaзивoм „Упoтрeбa кoмунaлнoг и индустриjскoг oтпaдa у прoцeсу прoизвoдњe цeмeнтa“, чиjи je oснoвни циљ рaзмeнa дoсaдaшњих и...

Удружeњe цeмeнтнe индустриje Србиje прoмoвисaлo брoшуру пoд нaзивoм „Oдрживe прeднoсти бeтoнских кoнструкциja“

Удружeњe цeмeнтнe индустриje Србиje прoмoвисaлo брoшуру пoд нaзивoм „Oдрживe прeднoсти бeтoнских кoнструкциja“

Прeдстaвници Цeмeнтнe индустриje Србиje (ЦИС), прeдстaвили су брoшуруOдрживe прeднoсти бeтoнских кoнструкциja и нa тaj нaчин, кao друштвeнo oдгoвoрнe кoмпaниje, дaлe свoj дoпринoс у прoмoциjи нoвoг прaвцa eкoлoшких и друштвeнo oдгoвoрних прaвилa oдржив...

Цементној индустрији Србије додељена плакета за дугогодишњи допринос пословању Института ИМС

Цементној индустрији Србије додељена плакета за дугогодишњи допринос пословању Института ИМС

Директор Института за испитивање материјала (ИМС) др Венцислав Грабулов поводом прославе 60 година рада Института доделио је цементној индустрији Србије плакету за дугогодишњу успешну сарадњу и допринос пословању Института за испитивање материјала кроз...

Допринос цементне индустрије утемељењу индустријске екологије

Допринос цементне индустрије утемељењу индустријске екологије

У организацији Цементне индустрије Србије у Привредној комори Србије је одржана презентација "Допринос цементне индустрије утемељењу индустријске екологије". Предавач Данијел Лемаршан (Daniel Lemarhand), председник радне групе за копроцесуирање и утврђ...

Домаћи материјали за будућност Србије

Домаћи материјали за будућност Србије

У Привредној комори Србије одржана је конференција представника индустрије грађевинских материјала који послују у Србији. Циљ конференције је стимулација куповине домаћих материјала произведених у Србији у правцу оснаживања Индустрије грађевинских мате...

Представници Цементне индустрије Србије (ЦИС),  потписали су Изјаву о одрживом развоју

Представници Цементне индустрије Србије (ЦИС), потписали су Изјаву о одрживом развоју

Представници Цементне индустрије Србије (ЦИС), удружења произвођача цемента у Србији, потписали су Изјаву о одрживом развоју и на тај начин подржали Светску иницијативу цементне индустрије за одрживи развој (Cement Sustainability Initiative). Детаљн...