Навигација

Стандардизација

Јавни значај

Како се портланд цемент сматра производом од посебног значаја за стабилност и безбедност објеката он подлеже обавезном спровођењу поступка оцењивања усаглашености, који се састоји од низа мера и активности. У Србији се примењују одредбе Правилника о квалитету цемента, („Службени гласник РС бр. 34/2013 и 44/2014”), (у даљем тексту Правилник).

Врсте и састав цемента

Одредбе Правилника се примењује на следеће цементе:

 1. обични портланд цемент;
 2. сулфатно отпорни обични цемент;
 3. бели портланд цемент;
 4. обични портланд цемент ниске топлоте хидратације;
 5. калцијум-алуминатни цемент.

Према Правилнику обични портланд цементи су подељени на следећих пет главних врста:

 • CEM I портланд цемент;
 • CEM II портланд-композитни цемент;
 • CEM III металуршки цемент;
 • CEM IV пуцолански цемент;
 • CEM V композитни цемент.

Састав обичних портланд цемената по појединим типовима приказан је у табели 1.

Састав сулфатно отпорних обичних портланд цемената по појединим типовима приказан је у табели 2.

Класе чврстоће цемента

Цементи се према стандардним чврстоћама деле у три класе и то:

 • класа 32,5;
 • класа 42,5;
 • класа 52,5.

За сваку класу стандардне чврстоће дефинисане су три класе почетне чврстоће:

 • класа са обичном почетном чврстоћом – N;
 • класа са високом почетном чврстоћом – R;
 • класа са ниском почетном чврстоћом – L.

Класа L се може применити само на CEM III цементе.

Додатна својства цемента

Обични портланд цементи са сулфатно отпорним својствима означавају се словном ознаком SR.

Обични портланд цементи са својствима ниске топлоте хидратације означавају се словном ознаком LH.

Означавање

У техничкој, комерцијалној и другој документацији, као и на врећама, цементи се према Правилнику означавају следећом ознаком: X Y (Z) где је:
X тип цемента;
Y класа чврстоће цемента;
Z додатна (опциона) ознака за сулфатно отпорне обичне цементе и обичне цементе ниске топлоте хидратације.

Веза између означавања типова цемента према Правилнику и стандардима SRPS EN 197-1 и SRPS 14647 приказана је у табели 3.

Оцењивање усаглашености

Карактеристике квалитета обичних портланд цемената за обавезно оцењивање усаглашености испитују се применом метода утврђених у следећим српским стандардима:

SRPS EN 196- 1:2017 Методе испитивања цемента - Део 1: Испитивање чврстоће
SRPS EN 196-2:2015 Методе испитивања цемента - Део 2: Хемијске анализе цемента
SRPS EN 196-3:2017 Методе испитивања цемента - Део 3: Одређивање времена везивања и сталности запремине
SRPS EN 196-5:2012 Методе испитивања цемента - Део 5: Одређивање пуцоланске активности за пуцоланске цементе
SRPS EN 196-6:2019 Методе испитивања цемента – Део 6: Одређивање финоће млива
SRPS EN 196-8:2011 Методе испитивања цемента - Део 8: Топлота хидратације - Метода растварања
SRPS EN 196-9:2011 Методе испитивања цемента - Део 9: Топлота хидратације - Семиадијабатска метода
SRPS EN 196-10:2017 Методе испитивања цемента – Део 10: Одређивање садржаја хрома (ВИ) растворљивог у води, у цементу
SRPS EN 196-11:2019 Методе испитивања цемента – Део 11: Топлота хидратације - Метода изотермне проводљивости калориметра
SRPS CEN/TR 196-4:2009 Методе испитивања цемента – Део 4: Квантитативно одређивање састојака
SRPS B.C8.023:2021 Цемент - Одређивање запреминске масе
SRPS EN 13639:2017 Одређивање укупног органског угљеника
ISO 9277:2010 Испитивање специфичне површине чврстих честица адсорбцијом гаса употребом БЕТ методе

Табела 1 – Врсте цемента и њихов састав

Ознака врсте

Ознака 27 производа
(типови обичних цемената)

Састав (масених % а))

 

Главни састојци

Споредни састојци

клинкер

гран.

згура  високе пећи

силик. чађ

Пуцолан

Летећи пепео

сагор. шкриљац

Kречњак

природни

активирани

силикатни

калцијумски

Назив

Ознака

K

S

D б)

P

Q

V

W

T

L

LL

CEM I

Портланд цемент

PC

95-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 дo 5

CEM II

Портланд цемент  са додатком згуре

PC 20S

80-94

6-20

-

-

-

-

-

-

-

-

0 дo 5

PC 35S

65-79

21-35

-

-

-

-

-

-

-

-

0 дo 5

Портланд цемент  са додатком силикатне чађи

PC 20D

90-94

-

6-10

-

-

-

-

-

-

-

0 дo 5

Портланд цемент  са додатком пуцолана

PC 20P

80-94

-

-

6-20

-

-

-

-

-

-

0 дo 5

PC 35P

65-79

-

-

21-35

-

-

-

-

-

-

0 дo 5

PC 20Q

80-94

-

-

-

6-20

-

-

-

-

-

0 дo 5

PC 35Q

65-79

-

-

-

21-35

-

-

-

-

-

0 дo 5

Портланд цемент  са додатком летећег пепела

PC 20V

80-94

-

-

-

-

6-20

-

-

-

-

0 дo 5

PC 35V

65-79

-

-

-

-

21-35

-

-

-

-

0 дo 5

PC 20W

80-94

-

-

-

-

-

6-20

-

-

-

0 дo 5

PC 35W

65-79

-

-

-

-

-

21-35

-

-

-

0 дo 5

Портланд цемент  са додатком сагорелог шкриљца

PC 20T

80-94

-

-

-

-

-

-

6-20

-

-

0 дo 5

PC 35T

65-79

-

-

-

-

-

-

21-35

-

-

0 дo 5

Портланд цемент  са додатком кречњака

PC 20L

80-94

-

-

-

-

-

-

-

6-20

-

0 дo 5

PC 35L

65-79

-

-

-

-

-

-

-

21-35

-

0 дo 5

PC 20LL

80-94

-

-

-

-

-

-

-

-

6-20

0 дo 5

PC 35LL

65-79

-

-

-

-

-

-

-

-

21-35

0 дo 5

Портланд композитни цемент в)

PC 20M

80-88

<------------------------------------------12-20 ---------------------------------------->

0 do 5

PC 35M

65-79

<------------------------------------------21-35 ---------------------------------------->

0 дo 5

CEM III

Металуршки цемент

M 35K

35-64

36-65

-

-

-

-

-

-

-

-

0 дo 5

M 20 K

20-34

66-80

-

-

-

-

-

-

-

-

0 дo 5

M 5K

5-19

81-95

-

-

-

-

-

-

-

-

0 дo 5

CEM IV

Пуцолански цемент в)

P 35

65-89

-

<---------------------------11-35 ------------->

-

-

-

0 дo 5

P 55

45-64

-

<---------------------- 36-55 ----------------->

-

-

-

0 дo 5

CEM V

Композитни цемент в)

MP 30

40-64

18-30

-

<---------18-30-------->

-

-

-

-

0 дo 5

MP 50

20-38

31-49

-

<---------31-49--------->

-

-

-

-

0 дo 5

а) Вредности у табели односе се на збир главних и споредних додатних састојака.

б) Удео силикатне чађи ограничен је на 10%.

в) У портланд-композитним цементима PC 20М и PC 35М, у пуцоланским цементима P 35 и P 55 и у композитним цементима МP 30 и МP 50 главни састојци, поред клинкера морају бити наведени у ознаци цемента.                                              

Табела 2 – Врсте сулфатно отпорних  обичних цемената и њихов састав

Ознака врсте

Ознака 7 производа
(типови сулфатно отпорних обичних цемената)

Састав (масених %)

Главни састојци

 

Клинкер

Гран. згура високе пећи

Природни пуцолан

Силикатни летећи пепео

Споредни састојци

K1

S

P

V

 

CEM I

сулфатно отпорни портланд цемент

 

PC-SR 0

95-100

-

-

-

0-5

PC-SR 3

PC-SR 5

CEM III

сулфатно отпорни металуршки цемент

M 20K-SR

20-34

66-80

-

-

0-5

M 5K-SR

5-19

81-95

-

-

0-5

CEM IV

сулфатно отпорни пуцолански цемент

P 35- SR

65-79

-

<--------21-35------->

0-5

P 55- SR

45-64

-

<--------36-55------->

0-5

1 Хемијски састав клинкера мора да буде у складу са дефинисаним у Табели 5. Правилника о квалитету цемента

Табела 3 – Веза између означавања типова цемента

Фамилија обичних портланд цемената
Врста цемента Тип цемента Члан 16. Правилника SRPS EN 197-1
CEM I Портланд цемент PC CEM I
CEM II Портланд цемент  са додатком згуре PC 20S CEM II/A-S
PC 35S CEM II/B-S
Портланд цемент  са додатком  силикатне чађи PC 20D CEM II/A/D
Портланд цемент  са додатком  пуцолана PC 20P CEM II/A-P
PC 35P CEM II/B-P
PC 20Q CEM II/A-Q
PC 35Q CEM II/B-Q
Портланд цемент  са додатком летећег пепела PC 20V CEM II/A-V
PC 35V CEM II/B-V
PC 20W CEM II/A-W
PC 35W CEM II/B-W
Портланд цемент  са додатком  сагорелог шкриљца PC 20T CEM II/A-T
PC 35T CEM II/B-T
Портланд цемент  са додатком кречњака PC 20L CEM II/A-L
PC 35L CEM II/B-L
PC 20LL CEM II/A-LL
PC 35LL CEM II/B-LL
Портланд композитни цемент PC 20M CEM II/A-M
PC 35M CEM II/B-M
CEM III Металуршки цемент M 35K CEM III/A
M 20K CEM III/B
M 5K CEM III/C
CEM IV Пуцолански цемент P 35 CEM IV/A
P 55 CEM IV/B
CEM V Композитни цемент MP 30 CEM V/A
MP 50 CEM V/B
Фамилија сулфатно отпорних обичних цемената
CEM I Сулфатно отпорни  портланд цемент PC-SR 0 CEM I-SR 0
PC-SR 3 CEM I-SR 3
PC-SR 5 CEM I-SR 5
CEM III Сулфатно отпорни  металуршки цемент M 20K-SR CEM III/B-SR
M 5K-SR CEM III/C-SR
CEM IV Сулфатно отпорни  пуцолански цемент P 35- SR CEM IV/A-SR
P 55- SR CEM IV/B-SR
Калцијум-алуминатни цемент
- - AC CAC