Navigacija

Organizacija

Udruženjem upravlja skupština, a rukovodi direktor. Skupštinu udruženja čini po jedan predstavnik koji je najviši rukovodilac člana u Republici Srbiji.

Sa ciljem realizacije ciljeva, rad Udruženja organizovan je u okviru radnih grupa i to: 

 1. Radna grupa za životnu sredinu i obnovljive izvore goriva i sirovina;
 2. Radna grupa za pravna pitanja;
 3. Radna grupa za odnose sa javnošću;
 4. Radna grupa za standardizaciju.

Aktivnosti radnih grupa

Životna sredina i obnovljivi izvori goriva i sirovina

 1. Praćenje i analiziranje razvoja regulatornog okvira iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanja otpadom i hemikalijama, industrijskih emisija i sistema trgovine emisijama sa efektom staklene bašte u EU, regionu i Srbiji;
 2. Predlaganje odgovarajućih aktivnosti u cilju unapređenja regulatornog okvira;
 3. Razvoj procesa razmene informacija između zemalja u cilju unapređenja i primene najboljih dostupnih tehnika;
 4. Organizovanje seminara, okruglih stolova, radionica i sličnih aktivnosti.

Pravna pitanja

 1. Tumačenje zakona i podzakonskih akata od značaja za poslovanje članova;
 2. Pregled predloga i aktivnosti Udruženja;
 3. Analiza evropskog regulatornog okvira i uporednih praksi.

Odnosi sa javnošću

 1. Predstavljanje Udruženja, njegove misije, vizije i ciljeva;
 2. Aktivno učešće u organizovanju i pripremi seminara, okruglih stolova, radionica i sličnih aktivnosti;
 3. Priprema tematskih brošura, prezentacija i pratećih materijala;
 4. Praćenje medijskog izveštavanja o cementnoj industriji.

Standardizacija

 1. Aktivno učešće u Komisijama za cement i beton Instituta za standardizaciju Srbije
 2. Stalno praćenje i analiziranje EN standarda iz oblasti cementa i betona u okviru evropskog komiteta za standardizaciju (CEN)
 3. Praćenje, analiziranje i aktivno učešće u izradi regulatornog okvira iz oblasti tehničkih zathteva za građevinske proizvode.