Навигација

Прописи

На наредним страницама можете наћи најважније прописе који у Србији и у ЕУ уређују пословање цементне индустрије и грађевинарство, делатности са најснажнијим утицајем на пословање цементне индустрије.

Прописи на снази су незваничне пречишћене верзије закона или подзаконских аката.

Безбедност и здравље на раду

Правилници/Уредбе/Наредбе/Одлуке на снази

 • Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду 18,6 KB
 • Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду 62,4 KB
 • Правилник о мерама за рад породиље и запослене која доји дете 19,4 KB
 • Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини 25,9 KB
 • Правилник о начину пружања прве помоћи 284 KB
 • Правилник о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду 231 KB
 • Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине 28,3 KB
 • Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду 16,3 KB
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад-излагање биолошким штетностима 73,7 KB
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад-излагање вибрацијама 23,5 KB
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад-излагање електромаг пољу 47,8 KB
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад-излагање оптичком зрачењу 112 KB
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту 37,6 KB
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци 29 KB
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању канцерогенима 31 KB
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама 74 KB
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад 33,9 KB
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном 25,6 KB
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава за личну заштиту на раду 35,7 KB
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета 21,6 KB
 • Правилник о превентивним мерама за рад младих 19,3 KB
 • Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком 87,5 KB
 • Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послово безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица 79 KB
 • Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта 17,6 KB
 • Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом 105 KB
 • Правилник о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду 21 KB
 • Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2018. до 2022. године са акционим планом 56,8 KB
 • Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима 49 KB
 • Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина 38,4 KB
 • Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад - ризик од експлозивне атм 40,9 KB
 • Уредба о превентивним мерама при излагању азбесту 453 KB