Навигација

Одрживи развој

Светска иницијатива цементне индустрије за одрживи развој покренута је пре 12 година у оквиру Светског пословног савета за одрживи развој (World Business Council for Sustainable Development) установљеног 1995. године. Отпочета као иницијатива три компаније сада обједињује заједничке напоре 23 компаније које послују у преко 100 земаља света и чине преко трећине светске производње цемента. Све ове компаније, међу којима су и велике мултинационалне групе и мали локални произвођачи, своје пословне праксе самоиницијативно обликују према потребама одрживог развоја. Као приоритетне области за деловање означене су:

  1. Заштита климе – циљ: примена индустријског протокола, развијеног као део истраживачког програма, за праћење и извештавање емисије CO2 из процеса производње цемента.
  2. Горива и сировине – циљ: развој правила и упутстава за одговорну употребу горива и сировина у постојењима цементне индустрије.
  3. Здравље и безбедност запослених – циљ: успостављање делотворних система мерења, праћења и извештавања о здравственим и безбедносним радним условима ради свођења здравствених ризика повреда на нараду на најмању могућу меру.
  4. Смањење штетних емисија – циљ: развој и успостављање индустријског протокола за мерење, праћење и извештавање о емисији уз обавезу сваке компаније да јавно саопшти своје појединачне циљне емисије.
  5. Утицај на локалну заједницу – циљ: успоставити правила и упутства за оцену утицаја које на друштвену и природну средину имају произвођачи цемента.
  6. Унутрашњи пословни процеси – циљ: интегрисати начела одрживог развоја у правила управљања, сарадње са пословним партнерима и у односе са друштвеном заједницом.

У протеклом периоду чланице удружења Цементна индустрија Србије уложиле су преко 200 милиона евра у унапређењење производних процеса ради побољшања и очувања животне средине.

Између осталог, уложено је у:

  • постављање аутоматских мерних станице за праћење квалитета ваздуха које омогућавају извештавање заинтересованих страна, поређење података са другим компанијама и верификацију извештаја о емисијама;
  • инсталацију филтера којим се смањује емисија штетних материја;
  • постројења која обезбеђују енергетски ефикасну производњу;
  • пројекте и опрему за коришћење алтернативних горива чиме се штеде необновљиви извори и смањује емисија гасова са ефектом стаклене баште.

Као резултат ових улагања и других активности смањена је емисија угљен диоксида за 6 - 25%, гасова сумпора и азота за 20 – 80%, као и прашине за више од 60%.

2003

2003-1

2003-2

2010

2010-1

2010-2