Navigacija

Bezbedno rukovanje cementom

Mere

Cement izaziva iritaciju kože, može da uzrokuje alergijske reakcije na koži i iritaciju respiratornih organa, kao i da dovede do teškog oštećenja oka. Veoma je važno pridržavati se navedenih mera predostrožnosti pri rukovanju cementom i uslova za njihovu primenu, kao što sledi:

Zaštitna sredstva

  1. Izbegavati udisanje prašine/dima/gasa/magle/pare/spreja;
  2. Nakon rukovanja detaljno oprati ruke, lice i ostale delove tela koji nisu bili pokriveni odećom;
  3. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru;
  4. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta;
  5. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice;
  6. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/mišljenje ili pozvati Centar za kontrolu trovanja;
  7. inuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe;
  8. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru;
  9. AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru;
  10. Skladištiti pod ključem u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalažu čvrsto zatvoriti.